Bowling Ball Beach, Mendocino coast, Califonia - echeng